Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JAKPOL SC z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kopanina 17
  2. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy.
  3. Podstawą do przetwarzania tych danych jest rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
  6. Posiada Pani?pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
  7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie moze skutkować niezawarciem umowy.